سقط (Abortion ) به معنی پایان یافتن بارداری چه به صورت خودبه خود و چه به صورت عمدی، قبل از رسیدن جنین به تکامل کافی برای ادامه حیات است. به طور قراردادی سقط به پایان یافتن بارداری قبل از هفته ۲۰ بارداری اطلاق میگردد. در حالی که از دست رفتن بارداری بعد از هفته ۲۰ یزا به عنوان مرده ی یا تولد پیش از موعد در نظر گرفته میشود. اگر سقط بدون استفاده از عوامل مکانیکی به منظور تخلیه رحم رخ دهد به آن سقط خود به خودی یا (Abortion Spontaneous)گویند. معمولاً با هر سه سقط متوالی، خطر سقط خود به خود به ی طور پیشرونده ای افزایش یافته و به حدود ۳۰ -۴۵ درصد میرسد .

خطر سقط خود به خودی با افزایش تعداد زایمانها و نیز با بالا رفتن سن مادر و پدر نیز افزایش مییابد. عوامل ژنتیکی خصوصاً ناهنجاریهای کروموزومی والدین و عوارض ترومبوتیک سندرم آنتی فسفو لیپید آنتیبادی علل عمده سقطهای خود به خودی هستند، سایر عوامل شامل اختلالات آناتومیک(حدود۱۵ درصد ،) مشکلات آندوکرینی (حدود ۲۰ درصد ) عفونت ها(۵تا ۰/۵ درصد) و عوامل ایمونولوژیک(۲۰ تا ۵۰ درصد) نیز در سقط جنین موثر هستند . بیش از ۸۰ درصد ها سقط در ۱۲ هفته اول بارداری رخ میدهند واختلالات کروموزومی حداقل مسئول ۵۰ درصد آنها هستند. بعد از سه ماهه اول، از میزان سقط و میزان بروز اختلالات کروموزمی کاسته میشود.

در تعدادی از مطالعات که در آنها تعداد زیادی از محصولات سقط کشت داده و کاریوتیپ آنها بررسی گردیده است مشاهده شده که حدود ۵۰ درصد تمام سقطهای سه ماهه اول ، ۳۰ درصد سقطهای سه ماهه دوم و ۳ درصد محصولات مرده زائی از نظر کروموزومی غیرطبیعی هستند.

بیش از ۹۵ درصد اختلالات کروموزمی که در محصولات سقط دیده میشوند از نوع اختلالات تعدادی (آنوپلوئیدی و پلی پلوئیدی) هستند؛ اختلالات ساختمانی )جابجائی ها و وارونگی ( و موزائیسم نیز ۵ درصد مابقی را تشکیل میدهند. ازاین میان تریزومیهای اتوزومی شایعترین اختلالات هستند( معمولاًکروموزومهای ،۱۳، ۱۴، ۱۵ ۱۶، ،۲۱ و ۲۲ (در کنار آنها مونوزم ( ۴۵X) و پلی پلوئیدیها قرار دارند.

روش کار در این مرکز:

برای این منظور از کشت جفت، بافت جنینی بند ناف و محصول کورتاژ جهت به دست آوردن سلول های متافازی از سلول های جنینی استفاده می گردد.

 

 

بعد از کشت، انجام کروموزوم تایپینگ و جی تی جی – باندینگ ودر نهایت آنالیز کروموزومی صورت میگیرد.

 


برای آگاهی از شرایط ارسال نمونه جنین سقط شده با ما تماس بگیرید!

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

مدیریت وب سایت آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ابن سینای تبریز

Ebnesinagenelab@gmail.com