مدارک مورد نیاز جهت مراجعین مرحله ی اول و دوم تشخیص پیش از تولد تالاسمی

بخش سیتو ژنتیک
کاریوتایپینگ و تشخیص اختلالات کروموزومی در افراد نابارور
کاریوتایپینگ و تشخیص اختلالات کروموزومی در افراد آمنوره ی اولیه و ثانویه
تشخیص اختلالات کروموزومی در جنین های سقط شده
کاریوتایپینگ و تشخیص پیش از تولد اختلالات کروموزومی (آمنیوسنتز)
غربالگري و تشخيص ناهنجاري جنين