بیمه تأمین اجتماعی:

تنها نسخه هایی قابل پذیرش می باشند که تاریخ مراجعه بیمار و تاریخ نسخه بیشتر از ۲۵ روز فاصله نداشته باشند، بدین صورت که اگر از تاریخ ویزیت بیمار ۲۵ روز گذشته باشد نسخه قابل پذیرش نیست.

همچنین به هنگام مراجعه بیمار، دفترچه حتماً باید اعتبار داشته باشد یعنی نسخه ای که تاریخ اعتبار آن گذشته قابل پذیرش نیست.

 

بیمه خدمات درمانی (روستائی، ایرانیان، کارمندی، سایر اقشار):

– برای پذیرش بیمار، از تاریخ ویزیت بیمار نباید بیش از ۱۰ روز بگذرد.

– برای پذیرش بیمه های روستائی باید نسخه بیمار حتما دارای تاریخ و کد ارجاع و هم چنین مهر و امضای پزشک خانواده باشد؛ و همچنین پزشک درخواست کننده آزمایش باید مهر (طرف قرارداد روستایی یا کلینیکهای تخصصهای دانشگاه یا بیمارستان های دولتی) را داشته باشد.

– برای پذیرش بیمار علاوه بر نوع آزمایش باید مشکل اولیه بیمار نیز ذکر گردد.

 

بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح:

برای پذیرش بیمار حتما باید پس از قیمت گذاری توسط مرکز ژنتیک پزشکی ابن سینا به تائید سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برسد.
نکته: در پذیرش دفترچه های بیمه برای آزمایش آمنیوسنتز سن بارداری بر اساس تاریخ نسخه بایستی کمتر از ۱۷ هفته باشد ضمنا آوردن آخرین سونو گرافی از مادر باردار الزامی میباشد.