تعیین توالی نوکلئوتیدی بخش جدایی ناپذیری از علوم و تحقیقات پایه بیولوژیک می باشد و کاربردهای بسیاری در علم پزشکی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، تشخیص های جنایی و پزشکی قانونی، علوم سیستم بیولوژی، ویروس شناسی، باکتری شناسی و تشخیص طبی بیماری های ژنتیکی پیش و پس از تولد پیدا نموده است.
روش DNA sequencing مورد استفاده در این آزمایشگاه، بر مبنای روش Sanger می باشد که در حال حاضر دقیق ترین و مطمئن ترین روش مستقیم مولکولی برای تعیین جهش های ژنتیکی می باشد. با این روش می توان ژن مورد نظر را به طور کامل توالی یابی کرده و تغییر، حذف یا اضافه شدن حتی یک نوکلئوتید را مشخص کرد. با کمک این روش می توان جهش های عامل بیماریهای مختلف ( از جمله تالاسمی، ناشنوایی ، تب مدیترانه ای و …) را در ژن های مرتبط، در افراد مبتلا شناسایی نمود.

مراحل انجام تعیین توالی
در این روش، در ابتدا با انجام PCR ، قطعه مورد نظر در ژنوم تکثیر می شود. سپس محصول PCR، به کمک Cycle-Sequencing که در حقیقت یک PCR اختصاصی با ایجاد رشته هایی با انتهای بسته می باشد، تکثیر می گردد.<sanger
در نهایت، قطعات تکثیر شده، توسط دستگاه Genetic-Analyzer موجود در آزمایشگاه، خوانده می شوند.genetic-analyzerبه این ترتیب توالی مورد نظر، به شکل زیر، جهت آنالیز آماده می گردد:

seq1

HR001

qf-pcr

HR001