next-generation sequencing (NGS)

رمزگشایی توالی DNA برای همه شاخه های علوم زیستی حیاتی است. دانشمندان با ظهور توالی یابی مبتنی بر الکتروفورز مویرگی (CE) سنگر، توانستند اطلاعات ژنتیکی هر سیستم بیولوژیکی را مشخص کنند. این تکنولوژی بطور گسترده در آزمایشگاه های سراسر دنیا بکار گرفته شده است، اما محدودیت های داخلی در توان عملیاتی، مقیاس پذیری، سرعت و تفکیک پذیری مانعی است که موجب جلوگیری دانشمندان از دسترسی به اطلاعات اساسی مورد نیاز شده است. برای غلبه براین موانع، یک تکنولوژی جدید ( توالی یابی نسل جدید (NGS)) مورد نیاز است، این تکنولوژی اساسا یک رویکرد متفاوت در توالی یابی است که کشفیات متعدد را باعث شده و تحولی را در علوم ژنومیک ایجاد کرده است.

گذشت ۵سال از ارائه تکنولوژی(NGS) به عنوان تحول اساسی در مسیر استخراج اطلاعات ژنتیکی از سیستم های بیولوژی جنبه های بی حد و حصری از ژنوم، رونویسی و اپی ژنوم گونه ها را آشکار کرده است. این قابلیت تعدادی از موانع مهم را برطرف کرده و حوزه هایی از علوم از تحقیقات در مورد بیماری های انسان تا کشاورزی و علوم تکاملی را توسعه داده است. مفهوم تکنولوژی NGSاساسا شبیه به CEمی باشد، بازهای قطعات کوچک DNAبوسیله سیگنال های منتشر شده در زمان سنتز هر قطعه (از روی رشته DNAالگو) تشخیص داده می شود.  NGSاین فرایند را به جای یک یا تعداد کمی از قطعات  DNA، با میلیون ها واکنش موازی انجام می دهد. این پیشرفت، تعیین توالی سریع مناطق بزرگی از جفت بازهای DNA در سراسر ژنوم را مقدور ساخته است.

هم اکنون با همکاری مراکز معتبر در خارج از کشور امکان انجام بررسی مولکولی تعداد زیادی از ژن هایی که در بروز یک بیماری دخیل هستند را بطور همزمان و با روش NGS در مرکز تشخیص ژنتیک پزشکی ابن سینا تبریز و با تعرفه های قابل پرداخت و هزینه بسیار پائین تر از تمام نقاط دنیا فراهم گردیده است. در این بخش ابتدا گروه بیماری ها انتخاب می شود و سپس با کلیک کردن نام و کد اختصاصی بیماری از داخل جدول انتخاب می گردد. برای هر گونه کمک و راهنمایی بیشتر لطفا با مرکز  تماس حاصل فرمائید.

 

پانل بیمهاری ها
  – پانل غربالگری ناقلین به بیماریهای شایع تک ژنی ( Carrier Screening Panels For Common Monogenic Diseases )
  – تستهای غربالگری ژنتیکی سرطانها ( Genetic Screening Tests For Cancers )
  – بیماریهای قلبی و عروقی ( Cardiovascular / Arrhythmogenic Diseases)
  – بیماریهای خون و سیستم لنفاوی  ( Blood and Lymphatic Diseases )
  – بیماریهای سیستم اعصاب بزرگسالان ( Elderly Diseases of Nervous System )
  – بیماریهای میتوکندری ( Mitochondrial Diseases )
  – بیماریهای غدد ( Diseases of Endocrine System )
  – بیماریهای متابولیک ارثی ( Inherited Metabolic Diseases )
  – دیابت تک ژنی ( Monogenic Diabetes )
  – بیماریهای چشم (Ophthalmic Diseases )
  – بیماریهای متابولیک ارثی ( Inherited Metabolic Diseases )
  – بیماریهای گوش حلق و بینی ( Ear, Nose, Throat Diseases )
  – بیماریهای پوستی ( Dermal, Skin Diseases )
  – بیماری‌های اوروژنیتال ( Urogenital Diseases )
  – بیماریهای سیستم ایمنی ( Immune System Diseases )
  – بیماریهای غدد و خون و کلیه و سیستم ایمنی ( Endocrine, Urinary, Blood, and Immune Systems )
  – توالی یابی کلیه اگزونونهای ژنوم انسانی ( Whole Exome Sequencing )